Điều khoản chung

  • Điều khoản sử dụng này áp đặt các ràng buộc đối với người sử dụng khi họ tận dụng dịch vụ của Vaobo.TV. Cụm từ “Bạn” hoặc “Người sử dụng” ở đây dùng để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ của Vaobo.TV. Vui lòng xem xét kỹ và lưu lại phiên bản này của điều khoản sử dụng.
  • Bằng cách truy cập vào trang web Vaobo.TV và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng này, chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật của chúng tôi.
  • Vaobo.TV tuân theo điều khoản sử dụng, chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật này theo quy định của pháp luật và không có nội dung nào trong các tài liệu này sẽ vi phạm các quyền của Vaobo.TV trong việc tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, hoặc các cơ quan thực hiện pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc thông tin mà Vaobo.TV nhận được hoặc thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ của mình.

Từ chối bảo đảm

  • Trang web Vaobo.TV và các dịch vụ liên quan đến nó được cung cấp dưới nguyên tắc không bảo đảm và không có sự đảm bảo rằng trang web hoặc các dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc đảm bảo rằng các phần mềm hoặc dịch vụ sẽ hoạt động một cách không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.
  • Vaobo.TV không chịu trách nhiệm đối với việc mất dữ liệu, mất lợi ích hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến việc truy cập trang web bao gồm tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc tài liệu khác (“Nội dung”) mà bạn có thể lưu giữ, đăng tải hoặc truyền tải thông qua dịch vụ. Bằng cách sử dụng website, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc này.

Thay đổi điều khoản sử dụng

  • Vaobo.TV có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Những thay đổi và sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web. Nếu bạn tiếp tục truy cập trang web hoặc sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi và sửa đổi này được đăng, bạn đã chấp nhận và đồng ý với chúng tôi.
Theo dõi Vaobo.tv trên